Open navigation

Công văn 478/TB-VPCP ngày 20/11/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về kinh phí triển khai dự

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG
TẠI CUỘC HỌP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VỀ KINH PHÍ
TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ
XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
 GIAI ĐOẠN 2022-2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 27 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí triển khai các dự án công nghệ thông tin thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; đại diện cơ quan, đơn vị các Bộ, địa phương: Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trước mắt, để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí triển khai Đề án 06, qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ nguồn chi thường xuyên trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao.

2. Văn phòng Chính phủ khẩn trương chủ trì, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất điều chỉnh văn bản theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

b) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chung về định mức - kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tính đến yếu tố đặc thù của sản phẩm công nghệ thông tin, tập trung vào định mức, đơn giá, chi phí xây dựng và đánh giá, công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023.

c) Phối hợp với Bộ Công an rà soát, bổ sung Trung tâm dữ liệu quốc gia vào Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quý IV năm 2023.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để bảo đảm lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin có tính đặc thù; quy định cụ thể về tiêu chí xác định sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước, sản phẩm công nghệ thông tin có tính chất đặc thù.

5. Trường hợp Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có khoản dự toán kinh phí của các bộ, ngành đề xuất cho các nhiệm vụ mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng CNTT (trong đó có Đề án 06), giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định.

6. Các bộ, ngành, địa phương

a) Rà soát, xây dựng và ban hành các định mức đặc thù của ngành, địa phương (nếu cần thiết) để phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn số 5440/BTTTT-CĐSQG ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế- kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

b) Thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ đang chậm, chưa hoàn thành theo thời hạn được Chính phủ, Thủ tướng giao tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2023, Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2023, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023, văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23 tháng 5 năm 2023 và văn bản số 7323/VPCP-KSTT ngày 23 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;
Trợ lý TTgCP, Thư ký TTgCP Trần Lưu Quang, các Vụ: KTTH, PL, KHTC;
 - Lưu: VT, KSTT(3). VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.