Open navigation

Công văn 5219/BXD-KHCN ngày 14/11/2023 Góp ý các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ hành chính và Quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5219/BXD-KHCN 

V/v góp ý các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ hành chính và Quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8614/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 10/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý các dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ hành chính và dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bản đồ hành chính đã có một số điều chỉnh về kỹ thuật, nội dung, ký hiệu, quy trình thành lập và cập nhật của bản đồ hành chính Việt Nam và bản đồ hành chính cấp tỉnh; nội dung Quy chuẩn phù hợp với công tác thành lập, cập nhật, lưu trữ, quản lý, cung cấp sử dụng bản đồ hành chính nói chung ở giai đoạn hiện tại trong công tác chuyển đổi số.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 2.000, 1: 5.000, 1: 10.000 từ cơ sở nền địa lý quốc gia” là bước tiếp theo sau khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1: 2.000, 1: 5.000, 1: 10.000” được ban hành, giúp cho việc thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1: 2.000, 1: 5.000, 1: 10.000 từ cơ sở nền địa lý quốc gia. 

Trên đây là ý kiến Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ QHKT (để ph/h);
 - Lưu: VT, KHCN&MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Bùi Xuân Dũng

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.