Open navigation

Công văn 5112/TCT-CS ngày 15/11/2023 Xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5112/TCT-CS

V/v xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2187/CTPTH-HKDCN ngày 05/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 8 Mục II Phần A Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Sản xuất sản phẩm đồ gỗ; sản xuất ván nhân tạo, gồm: ván dán, ván ghép thanh, ván MDF” thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;

- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Căn cứ Điều 1 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ quy định vị trí và chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ các quy định trên, việc hướng dẫn xác định danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.