Open navigation

Công văn 316/BHXH-GĐ1 ngày 11/04/2023 Hướng dẫn xác định Tổng mức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/BHXH-GĐ1

V/v hướng dẫn xác định Tổng mức thanh toán KCB BHYT năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 959/BHXH-CSYT ngày 06/4/2023 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thanh quyết toán chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022. BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT xây dựng Tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2022 theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, gửi về BHXH Thành phố để thẩm định và thống nhất trước ngày 10/5/2023, cụ thể:

- Chi phí năm trước liền kề (Tn-1 = T2021) là chi phí đã được BHXH Thành phố thẩm định và Quyết toán.

Đối với chi phí vượt tổng mức đã được thanh toán theo Nghị định 144/NQ-CP sẽ được hướng dẫn sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.

- Hệ số k: sẽ thông báo sau khi có văn bản của Bộ Y Tế.

- Chi phí tăng/giảm phát sinh năm 2022 so với năm 2021 (Cn) được xác định theo Hướng dẫn tại Công văn 3144/BYT-BH và Công văn số 7193/BYT-BH cho đến khi có hướng dẫn mới của BYT.

Lưu ý:

• Trường hợp cơ sở KCB thực hiện ghép mã bệnh như hướng dẫn tại Công văn số 7193/BHY-BH: Đảm bảo ghép tương đồng từ năm 2020-2021-2022.

• Đối với các cơ sở KCB có người bệnh điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính dài ngày liên tục trong năm 2021,2022, mỗi tháng cơ sở KCB gửi 01 file tổng hợp toàn bộ chi phí các lần điều trị ngoại trú các bệnh mạn tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng (kể cả trường hợp có phát sinh đợt điều trị nội trú trong tháng đó theo hướng dẫn tại Công văn số 1731/BHXH-GĐĐT ngày 18/6/2021 của BHXH Việt Nam về việc chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT). Trường hợp chưa tương đồng giữa hai năm, thực hiện ghép lượt để đảm bảo tương đồng. Việc thực hiện ghép lượt hoàn thành cùng với thời điểm chốt số liệu giám định quyết toán năm 2022./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để p/h);
- Thanh (để b/c);
 - Lưu: VT, GĐ1, GĐ2.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.