Open navigation

Công văn 3234/HQTPHCM-GSQL ngày 14/11/2023 Hướng dẫn thủ tục hải quan về quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
 THÀNH PHỐ HỒ C
 MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3234/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn thủ tục hải quan về quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Yuasa Việt Nam
Đ/c: 60 đường số B4, khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, 
Thành phố Thủ Đức, TP.HCM

Phúc đáp Công văn số 20231109-001-S của Công ty về việc quyền nhập khẩu hàng hóa theo mã HS trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định:

“1. Ngoài các hoạt động thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoĐiều 5 Nghị định này, tổ chức kinh tế có vn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế thuộc trường hợp quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư được quyền thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định này sau khi đăng ký thực hiện các hoạt động đó tại các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Quý Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định. Trường hợp vướng mắc liên quan Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quý Công ty liên hệ Sở kế hoạch và đầu tư để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (đ b/c);
- PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (đ b/c);
- Phòng CNTT (để đăng Website);
- Lưu: VT, GSQL.Thy (3b)

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.