Open navigation

Công văn 5946/TCHQ-TXNK ngày 16/11/2023 Xử lý về thuế đối với doanh nghiệp phá sản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5946/TCHQ-TXNK

V/v xử lý về thuế đối với doanh nghiệp phá sản

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3021/HQAG-NV ngày 30/10/2023 của Cục Hải quan tỉnh An Giang báo cáo vướng mắc về xử lý thuế đối với doanh nghiệp phá sản. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nghĩa vụ nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã thay đổi mục đích miễn thuế

Căn cứ Điều 25 Nghị định số 08/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập - tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”

Căn cứ điểm k khoản 4 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm: “Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế nhưng người khai thuế tự ý thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa không kê khai, nộp thuế trên tờ khai hải quan mới theo quy định của pháp luật; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu hết thời hạn được miễn thuế 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất của dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng người khai thuế không kê khai nộp thuế; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không đúng quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về hải quan, pháp luật về thương mại.”

Căn cứ điểm m khoản 4 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp ấn định thuế bao gồm trường hợp: “Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế, người khai thuế cầm cố, thế chấp để làm tài sản bảo đảm các khoản vay, trường hợp tổ chức tín dụng phải xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ nhưng người khai thuế chưa kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế theo quy định của pháp luật về hải quan.”

Căn cứ điểm a khoản 8 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: “Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế, người khai thuế cầm cố, thế chấp để làm tài sản bảo đảm các khoản vay, người khai thuế chưa kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế theo quy định của pháp luật về hải quan nhưng tổ chức tín dụng phải xử lý tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ quy định tại điểm m khoản 4 Điều này thì tổ chức tín dụng có trách nhiệm nộp thuế thay cho người khai thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thuộc dự án “Nhà máy xay xát chế biến nông sản xuất khẩu, nội địa và kho bảo quản nông sản sau thu hoạch” do Công ty cổ phần XNK Thịnh Phú An Giang là chủ đầu tư nhưng đã được thế chấp tại ngân hàng để làm tài sản bảo đảm các khoản vay, hàng hóa này chưa kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế nhập khẩu cho cơ quan hải quan, do không trả được nợ, ngân hàng phải xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ thì ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Châu Đốc phải nộp thuế thay cho Công ty cổ phần XNK Thịnh Phú An Giang theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP để xác định số tiền thuế phải nộp.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ các quy định nêu trên để làm việc với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Châu Đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các thủ tục thu hồi các khoản nợ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2. Về hủy bỏ văn bản tạm hoãn xuất cảnh

Trường hợp ông Liêm Hồng Khiêm - người đại diện theo pháp luật cho Công ty cổ phần XNK Thịnh Phú An Giang nhập khẩu hàng hóa miễn thuế nhưng thay đổi mục đích sử dụng thì phải kê khai tờ khai hải quan mới, nộp đủ thuế theo quy định tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị Định 59/2018/NĐ-CP. Do Công ty cổ phần XNK Thịnh Phú An Giang do ông Liêm Hồng Khiêm - người đại diện theo pháp luật chưa nộp đủ tiền thuế cho cơ quan Hải quan, đồng thời hiện nay ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Châu Đốc cũng chưa nộp thuế thay cho Công ty cổ phần XNK Thịnh Phú An Giang do ông Liêm Hồng Khiêm là người đại diện theo pháp luật, vì vậy, cơ quan hải quan chưa đủ căn cứ để hủy bỏ văn bản tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 21 nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK-Hòa (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nông Phi Quảng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.