Open navigation

Công văn 5962/TCHQ-VP ngày 16/11/2023 Đính chính văn bản

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5962/TCHQ-VP

V/v đính chính văn bản

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan.

Ngày 07/11/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5739/TCHQ-TXNK chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan thực hiện Công điện số 990/CĐ-TTg ngày 21/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2023; Thông báo số 1030/TB-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính về thực hiện công điện 990/CĐ-TTg.

Do sơ suất trong soạn thảo, Tổng cục Hải quan đính chính nội dung tại điều 6 của Công văn 5739/TCHQ-TXNK ngày 07/11/2023 như sau:

Hoàn thuế của các trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Các nội dung khác tại công văn trên không có thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Nguyễn Đức Chi (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để chỉ đạo);
 - Lưu: VT, VP, TXNK (L.Hà, 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đỗ Hoàng Anh Khoa

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.