Open navigation

Công văn 8359/VPCP-CN ngày 25/10/2023 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

Số: 8359/VPCP-CN

V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 7146/TTr-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2023 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Công Thương chủ trì, trực tiếp làm việc với Văn phòng Chính phủ để rà soát, hoàn thiện tờ trình và dự thảo Kế hoạch, trong đó làm rõ: (i) tính bao quát tổng thể, tính hợp lý và khả thi của Kế hoạch; (ii) ý kiến khác của các cơ quan liên quan và ý kiến giải trình của Bộ Công Thương; (iii) những tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần giải quyết; (iv) việc tiếp thu, giải trình cụ thể, chi tiết các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến Quy hoạch và Kế hoạch ... Trên cơ sở Hồ sơ được hoàn thiện, giao Văn phòng Chính phủ gửi Tờ trình và dự thảo Kế hoạch xin ý kiến các địa phương trước ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH;
 - Lưu: VT, CN (2). Duc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.