Open navigation

Công văn 5173/TCT-CS ngày 20/11/2023 Xác định ưu đãi thuế đối với sản xuất cát nghiền nhân tạo

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5173/TCT-CS

V/v xác định ưu đãi thuế đối với sản xuất cát nghiền nhân tạo

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Ninh Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3171/CTNTH-TTHT ngày 31/08/2023 và công văn số 2748/CTNTH-TTHT ngày 02/08/2023 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế khi xác định ngành nghề ưu đãi theo quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1.a Điều 15 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;”.

- Tại Khoản 5.a Điều 15 Luật Đầu tư số 61/2014/QH14 quy định:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

5. Ưu đãi đầu tư quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều này không áp dụng đối với các dự án đầu tư sau đây:

a. Dự án khai thác khoáng sản;”.

- Tại Khoản 3.b Điều 18 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 quy định:

“Điều 18. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế

3. Thuế suất 20% quy định tại khoản 2 Điều 10 và quy định về ưu đãi thuế tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4, Điều 13 và Điều 14 của Luật này không áp dụng đối với:

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;”.

- Tại Khoản 7 Điều 2 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 quy định:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

7. Khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phân loại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan.”.

- Theo Hệ thống ngành kinh tế Việt nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định nhóm ngành khai khoáng:

“B. KHAI KHOÁNG

Ngành này gồm: Khai thác khoáng tự nhiên ở dạng cứng (than và quặng), chất lỏng (dầu thô) hoặc khí (khí tự nhiên). Khai thác có thể được thực hiện theo nhiều phương pháp khác nhau như dưới lòng đất hoặc trên bề mặt, khai thác dưới đáy biển...;

Ngành này cũng gồm:

- Các hoạt động phụ trợ như chuẩn bị các nguyên liệu thô cho kinh doanh ví dụ nghiền, cắt, rửa sạch, phân loại, nung quặng, hóa lỏng khí và các nhiên liệu rắn. Các hoạt động này thường được thực hiện bởi các đơn vị khai thác mỏ và/hoặc các đơn vị khác gần đó;

081-0810: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

08101: Khai thác đá

Nhóm này gồm:

Hoạt động đập vỡ, nghiền đá”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH GVB có hoạt động sản xuất cát nghiền nhân tạo nếu thuộc hoạt động khai thác khoáng sản thì Công ty không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động này. Đề nghị Cục thuế tỉnh Ninh Thuận xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành để xác định rõ bản chất của hoạt động sản xuất cát nghiền nhân tạo thay thế cát tự nhiên, trên cơ sở đó hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST (BTC), PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, (CS) (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG




 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.