Open navigation

Công văn 6027/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2023 Thuế giá trị gia tăng bộ đầu nối điện

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6027/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT bộ đầu nối điện

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Vật tư Hồng Đà Giang.
(S 2A, 2B, ngách 40, ngõ 131, đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 010-23/CV-HDG ngày 13/11/2023 của Công ty TNHH Vật tư Hồng Đà Giang đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, trường hợp hàng hóa là phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử (bộ phận, phụ tùng của các nhóm sn phm phần cứng, điện t thuộc nhóm từ Mục I đến Mục V Phn B Phụ lục này; các thiết bị bán dn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện; tụ điện; điện trở; cuộn cảm; đền đi ốt điện t (LED); các thiết bị bán dn; mạch in; mạch điện tử tích hợp; cáp đồng, cáp quang; loại khác) thì không thuộc đối tượng được gim thuế GTGT.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3431/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2023 về việc thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP. Theo đó, mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ đ tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hi quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP và văn bản nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khu để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vật tư Hồng Đà Giang biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.