Open navigation

Công văn 7978/VPCP-KTTH ngày 13/10/2023 Thời điểm trình Nghị định về tiền lương tối thiểu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7978/VPCP-KTTH

V/v Thời điểm trình Nghị định về tiền lương tối thiểu

Hà Nội ngày 13 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3921/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 21 tháng 9 năm 2023 về việc điều chỉnh Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đưa nội dung xây dựng và trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ra khỏi Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và trình dự thảo Nghị định nêu trên sau khi Hội đồng tiền lương quốc gia khuyến nghị với Chính phủ về phương án lương tối thiểu năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ LĐTBXH: Cục QHLĐTL;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Vụ TH;
- Lưu: VT, KTTH (2).Thg

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.