Open navigation

Công văn 8019/TLĐ-TG ngày 27/11/2023 Theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8019/TLĐ-TG

V/v theo dõi các nội dung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
 - Các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, được tổ chức từ ngày 01- 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-TLĐ ngày 18/10/2023 về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn thông báo và tuyên truyền, vận động rộng rãi cán bộ, đoàn viên, người lao động theo dõi các nội dung và chương trình tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Phim tài liệu “Công đoàn Việt Nam- Đổi mới vì người lao động” phát trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20h30, ngày 28/11/2023 (thứ ba).

2. Truyền hình trực tiếp phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam từ 8h00, ngày 02/12/2023 (thứ bảy).

3. Phát thanh trực tiếp phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trên kênh thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam từ 8h00, ngày 02/12/2023 (thứ bảy).

Đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty, các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Chủ tịch TLĐ và các đ/c PCT TLĐ (để b/c);
 - Lưu: VT, TG.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH
 CHÁNH VĂN PHÒNG

 Nguyễn Xuân Hùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.