Open navigation

Công văn 8621/VPCP-KGVX ngày 02/11/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 416_QĐ-TTg

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8621/VPCP-KGVX

V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của TTgCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 148/BC-LĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2023 về kết quả triển khai Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới (Quyết định số 416/QĐ-TTg), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 416/QĐ-TTg.

2. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi của các thành viên, góp phần xây dựng, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ đã được đề ra tại Quyết định số 416/QĐ-TTg, trong đó đặc biệt quan tâm công tác quản lý tổ chức đại diện của người lao động; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, thanh tra, kiểm tra, hỗ trợ thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, chỉ đạo thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, Trợ lý, Thư ký Phó TTg Trần Hồng Hà, Vụ QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX (2). LTKH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.