Open navigation

Công văn 12111/CTTPHCM-TTKT2 ngày 06/10/2023 Rà soát xử lý các Công ty sử dụng hóa đơn của 49 doanh nghiệp bán hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12111/CTTPHCM-TTKT2 

V/v rà soát, xử lý các Công ty sử dụng hóa đơn của 49 DN bán hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2023 

 

Kính gửi:

- Các Phòng Thanh tra - Kiểm tra;
- Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;
 - Các Chi cục Thuế thành phố, quận, huyện và khu vực.

Cục Thuế nhận được công văn số 5567/CQCSĐT-CSKT ngày 20/9/2023 của Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 về việc rà soát xử lý các Công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Liên quan đến 49 Công ty “ma” được thành lập để mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Cục Thuế đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của các Công ty “ma” (chi tiết theo danh sách đính kèm của công văn số 5567/CQCSĐT-CSKT ngày 20/9/2023 của Cơ quan CSĐT - Công an Quận 12, TP.Hồ Chí Minh).

- Trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì đề nghị chuyển cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định.

- Trường hợp không có dấu hiệu của tội phạm mà chỉ vi phạm hành chính thì tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

Kết quả rà soát, xử lý các đơn vị thực hiện báo cáo theo mẫu đính kèm ngày 15 hàng tháng theo địa chỉ: dtlinh.hcm@gdt.gov.vn.

Cục Thuế thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTKT2(ntmai.07b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Thái Minh Giao

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.