Open navigation

Công văn 5160/TCT-CS ngày 20/11/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5160/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Mainetti Việt Nam
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành,
 tỉnh Đồng Nai).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1010A/Mainetti ngày 10/10/2023 của Công ty TNHH Mainetti Việt Nam về chính sách và thủ tục điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất tại khu công nghiệp. Đối với vướng mắc của Công ty Mainetti Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về kiến nghị của Công ty Mainetti Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1203/TCT-CS ngày 6/4/2023 gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty Mainetti Việt Nam.

- Khoản 8 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

...

8. B sung Khoản 5b Điều 19 như sau:

5b. Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hoạt động dệt, may từ ngày 11 tháng 01 năm 2007 và hoạt động khác từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 thì được lựa chọn kết hợp không đồng thời, đng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian min, giảm thuế đ tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm 2007 đối với hoạt động dệt, may hoặc kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuế mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.”

- Điều 7 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế có quy định:

“Điều 7. Bổ sung Khoản 8, Điều 23, Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“8. Doanh nghiệp còn thời gian hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu nhưng bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với hoạt động dệt, may từ 11/01/2007 và hoạt động khác từ 01/01/2012 thì được lựa chọn kết hợp không đồng thời, không đồng bộ ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại kể từ năm 2007 đối với hoạt động dệt, may hoặc kể từ năm 2012 đối với hoạt động khác, tương ứng với các điều kiện ưu đãi thuế mà thực tế doanh nghiệp đáp ứng (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khu, do sử dụng nguyên liệu trong nước) quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực trong thời gian từ ngày doanh nghiệp được cp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

Trường hợp doanh nghiệp đã lựa chọn phương án chuyển đi theo văn bản trước đây (không phân biệt trường hợp doanh nghiệp đã hoặc chưa được kiểm tra, thanh tra thuế), nếu thực hiện chuyển đổi theo hướng dẫn tại Thông tư này có lợi hơn thì doanh nghiệp được phép lựa chọn chuyển đổi lại theo hướng dẫn tại Thông tư này. Doanh nghiệp thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý thuế và không bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với hành vi khai sai do điều chỉnh lại. Trường hợp sau khi khai điều chỉnh, bổ sung doanh nghiệp có s tiền thuế đã nộp lớn hơn s thuế phải nộp thì được bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ thuế tiếp theo hoặc được hoàn lại số đã nộp thừa theo quy định. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện điều chỉnh theo cam kết WTO đối với hoạt động dệt may theo các văn bản trước đây nếu bị xử lý vi phạm pháp luật về thuế, tính tiền chậm nộp và doanh nghiệp đã thực hiện nộp tiền phạt và tiền chậm nộp thì không thực hiện điều chỉnh lại”.

- Về việc chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có công văn số 1836/TCT-CS ngày 4/6/2013 trả lời Công ty TNHH Great Eastern Resins Industrial (VN) (bản photo đính kèm theo).

Tại công văn của Công ty có nêu: Theo Điều 5 của Giấy phép đầu tư số 247/GP-KCN-ĐN cấp ngày 12/11/2003, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai đã phê duyệt cho Mainetti Việt Nam được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian dự án hoạt động, miễn thuế TNDN phải nộp trong 04 năm kể từ khi có lợi nhuận và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo vì thỏa mãn 2 điều kiện quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 46 và Điều 48 của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP và Nghị định số 27/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (điều kiện 1: Mainetti VN là doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp; điều kiện 2: Mainetti VN thuộc danh mục dự án khuyến khích đầu tư vì có sản xuất chế biến xut khu trên 50%). Từ năm 2012 trở đi, Công ty Mainetti Việt Nam không còn được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện xuất khẩu đã ghi tại giấy phép đầu tư và được hưởng ưu đãi theo điều kiện doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp. Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, Công ty Mainetti Việt Nam được áp dụng miễn thuế TNDN 03 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo, thuế suất thuế TNDN là 15% trong suốt thời gian hoạt động theo điều kiện doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Mainetti Việt Nam được biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c); 

- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.