Open navigation

Công văn 3861/TCHQ-GSQL ngày 24/07/2023 Kiến nghị về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3861/TCHQ-GSQL

V/v kiến nghị về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên VILITAS Thái Bình
Địa chỉ: Lô A - Cụm công nghiệp, thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 05/2023/KN/VLT ngày 31/3/2023 của Công ty TNHH Một thành viên VILITAS Thái Bình phản ánh về việc ban hành công văn tùy tiện, trái quy định pháp luật và gây khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, đường tinh luyện và đường thô là mặt hàng áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan (HNTQ) và được quản lý theo Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ hoặc văn bản thông báo quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khu do Bộ Công Thương cấp.

Trên cơ sở cam kết xóa bỏ HNTQ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng HNTQ nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN. Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2019/TT-BCT quy định số lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN theo ATIGA không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm do Bộ Công Thương công bố theo cam kết của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) áp dụng với các nước WTO.

Theo khon 3(c) Điều 8 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ) thì: c) Trường hợp các Điều ước quốc tế không quy định về lượng hạn ngạch mà ch quy định về mức thuế sut thuế nhập khưu đãi đặc biệt thì điều kiện đ được hưng mức thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa phải nm trong số lượng hạn ngạch nhập khu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương nêu tại đim a khoản này.”

Như vậy, trường hợp các Điều ước quốc tế khác ATIGA như Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc... không quy định về lượng hạn ngạch mà chỉ quy định về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì điều kiện để được hưng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa phải nằm trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm; phải có Giấy phép nhập khẩu theo HNTQ hoặc văn bản thông báo quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu do Bộ Công Thương cấp.

Liên quan đến nội dung này, căn cứ theo cam kết trong khuôn kh ATIGA, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có công văn số 101/XNK-TLH ngày 28/02/2023 nêu rõ việc nhập khẩu đường từ các nước ASEAN theo Thông tư số 23/2019/TT-BCT cần có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D.

Đối với kiến nghị về việc thay thế C/O form D đối với các tờ khai nhập khẩu đường đã thông quan để được miễn áp dụng HNTQ theo cam kết tại Hiệp định ATIGA theo Thông tư 23/2019/TT-BCT, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương (Bộ quản lý về hạn ngạch thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - Thứ trư
ng Nguyn Đức Chi (để b/c);
 - Tổng Cục trưởng (đ
 b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (03b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.