Open navigation

Công văn 5020/TCHQ-TXNK ngày 27/09/2023 Hoàn thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5020/TCHQ-TXNK

V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam 
(Lô B-6, KCN Thăng Long, Xã ng La, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 012023/PAPVN-HQ ngày 24/7/2023 của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam vướng mắc về việc hoàn thuế nhập khẩu và đề nghị gia hạn rà soát, nộp bổ sung tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc hoàn thuế nhập khẩu

Ngày 26/6/2023, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3249/TCHQ-TXNK trả lời Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

2. Về việc gia hạn nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Căn cứ khoản 1 Điều 61 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định việc nộp thuế trong thời hạn giải quyết khiếu nại, khởi kiện:

“Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về s tin thuế, tin chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tính hoặc n định, người nộp thuế vn phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thm quyn quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.”

Căn cứ khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế s 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định các trường hợp được gia hạn nộp thuế:

Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 của Luật này;

b) Phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam không thuộc các trường hợp được gia hạn nộp thuế và phải nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Vụ CST - BTC (để biết);
 - Cục H
Q TP. Hà Nội (đ t/h);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.