Open navigation

Công văn 2380/TCT-CS ngày 13/06/2023 Sử dụng biên lai điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2380/TCT-CS

V/v sử dụng biên lai điện tử.

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 3421/CTDAN-TTHT ngày 5/4/2023 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc sử dụng biên lai điện tử, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;

Căn cứ khoản 4 khoản 5 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC;

Tổng cục Thuế đã có công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử;

Căn cứ các quy định trên, để tạo điều kiện cho các tổ chức được ủy nhiệm thư thuế, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế TP Đà Nẵng, theo đó cho phép các đơn vị này sử dụng mẫu biên lai thu thuế điện tử theo quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP trong công tác thu, nộp thuế SDĐPNN. Khi Tổng cục Thuế có hướng dẫn về quy trình thực hiện biên lai điện tử thì Cục Thuế thông báo để các đơn vị chuyển đổi thực hiện thống nhất theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ DNNCN;
 - Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.