Open navigation

Công văn 2415/TCT-CS ngày 14/06/2023 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2415/TCT-CS 

V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2023. 

 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 223/CTDAN-TTHT ngày 13/01/2023 và công văn số 3/CTDAN-TTHT ngày 3/1/2023 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm d khoản 4 Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế đang bị áp dụng cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn được sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh;

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về cấp và kê khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuê cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh;

Căn cứ Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng tại công văn số 223/CTDAN-TTHT ngày 13/1/2023.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST;
- Vụ PC; Vụ KK, Vụ QLN;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.