Open navigation

Công văn 2510/TCT-CS ngày 20/06/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2510/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế doanh nghiệp lớn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 629/CT-QLT3 ngày 23/3/2023 của Cục Thuế doanh nghiệp lớn về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ Điều 3 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử;

Căn cứ Mẫu số 01ĐKTĐ/HĐĐT tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử được quy định tại Phụ lục IA về hồ sơ hóa đơn, chứng từ - người nộp thuế ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên, việc ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử và thủ tục đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. Đề nghị Cục Thuế doanh nghiệp lớn hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện thủ tục ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử theo đúng quy định hiện hành, về mặt kỹ thuật, Cục Công nghệ thông tin sẽ nâng cấp ứng dụng đáp ứng nghiệp vụ về ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử, kiểm thử tích hợp với các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong tháng 06/2023 và triển khai trong tháng 07/2023.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế doanh nghiệp lớn được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ DNNCN; Cục CNTT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.