Open navigation

Công văn 2609/TCT-CS ngày 26/06/2023 Lập hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2609/TCT-CS

V/v Hóa đơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Lữ hành Hanoitourist
(Đ/c: Số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 147/CV-LH ngày 22/3/2023 của Công ty Lữ hành Hanoitourist vướng mắc về lập hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ khoản 21 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về giá tính thuế;

Căn cứ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về nội dung hóa đơn;

Căn cứ khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Về nội dung trên hóa đơn: Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Công ty phải lập hóa đơn để giao cho khách hàng, hóa đơn phải được ghi đầy đủ, đúng nội dung quy định tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Về thuế GTGT đối với khoản thu hộ: Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị để xác định khoản thu hộ, trả hộ có thuộc khoản phụ thu, phí thu thêm mà Công ty được hưởng hay không để lập hóa đơn theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, cung cấp đầy đủ hồ sơ để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Lữ hành Hanoitourist biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC, KK-TCT;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.