Open navigation

Công văn 2674/TCT-CS ngày 29/06/2023 Hóa đơn chứng từ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2674/TCT-CS

V/v hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023

 Kính gửi: Công ty TNHH H&M Hennes & Mauritz Việt Nam.
(Tòa nhà Metropolitan, số 235 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 202210.01/CV-HM ngày 28/10/2022 của Công ty TNHH H&M Hennes & Mauritz Việt Nam về hóa đơn, chứng từ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về xử lý hóa đơn có sai sót;

Căn cứ Điều 7, khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH H&M Hennes & Mauritz Việt Nam đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, khi bán sản phẩm cho khách hàng, Công ty có áp dụng chính sách đổi trả hàng hóa trong vòng 30 ngày khi khách hàng là cá nhân trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa thì xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã lập đối với khách hàng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty được biết và liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng;
- Vụ CST, PC - BTC;
- Cục CNTT;
- Vụ KK, DNNCN, PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.