Open navigation

Công văn 2897/TCT-CS ngày 12/07/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2897/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 608/CTVPH-TTHT ngày 17/4/2023 và công văn số 5706/CTVPH-TTHT của Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/202 của Chính phủ quy định hóa đơn, chứng từ quy định về việc xử lý hóa đơn có sai sót.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Honda Việt Nam đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế suất GTGT chưa được giảm đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện được giảm thuế theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì Công ty thực hiện xử lý hóa đơn có sai sót theo quy định.

Công ty Honda Việt Nam lập hóa đơn điện tử (theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC) để điều chỉnh hoặc thay thế cho nhiều hóa đơn đã lập có sai sót của cùng người mua hàng. Tại nội dung “tên hàng hóa, dịch vụ” trên hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc thay thế các hóa đơn đã lập có sai sót liệt kê cụ thể ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày tháng năm của tất cả các hóa đơn bị điều chỉnh hoặc thay thế (thể hiện bằng dòng chữ “điều chỉnh hoặc thay thế cho các hóa đơn: ký hiệu mẫu số…, ký hiệu hóa đơn...., số hóa đơn.., ngày... tháng... năm).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc được biết và đề nghị làm việc với Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các Vụ: PC, CST (BTC);
- Các Vụ: DNNCN, PC (TCT);
- Cục CNTT (TCT);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.