Open navigation

Công văn 1025/TCT-CS ngày 30/03/2023 Thực hiện kết luật Kiểm toán nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1025/TCT-CS

V/v thực hiện kết luận Kiểm toán nhà nước.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 10374/CTBTH-KTNB ngày 10/10/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về thực hiện kết luận của Kiểm toán nhà nước liên quan đến miễn, giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b, khoản 2 Điều 21 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

“2. Đối với kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế được quy định như sau:

b) Trường hp Kiểm toán nhà nước không trực tiếp kiểm toán đối với người nộp thuế mà thực hiện kiểm toán tại cơ quan quản lý thuế có nội dung kiến nghị nêu trong báo cáo kiểm toán liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế thì Kiểm toán nhà nước gửi bản trích sao có kiến nghị liên quan đến nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế để thực hiện. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Trường hợp người nộp thuế không đồng ý với nghĩa vụ thuế phải nộp thì người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan quản lý thuế, Kim toán nhà nước xem xét lại nghĩa vụ thuế phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế, Kiểm toán nhà nước chủ trì, phối hp với cơ quan quản lý thuế thực hiện việc xác định chính xác nghĩa vụ thuế của người nộp thuế và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Đ nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 21 Luật Quản lý thuế s 38/2019/QH14 để hướng dẫn người nộp thuế thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.