Open navigation

Công văn 5158/TCT-CS ngày 20/11/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5158/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5905/CTBRVT-TTKT1 ngày 06/9/2023 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 112 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế.

Theo nội dung trình bày của Cục Thuế tại công văn số 5905/CTBRVT-TTKT1: Cục Thuế đang tiến hành kiểm tra thuế tại Văn phòng điều hành Jan De Nul - Thầu phụ nạo vét - Gói thầu F - Dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam. Tuy nhiên, công văn của Cục Thuế chỉ nêu vướng mắc mà không có ý kiến đề xuất cụ thể. Do đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ Điều 112 Luật Quản lý thuế để xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp cần xin ý kiến của Tổng cục Thuế thì đề nghị Cục Thuế báo cáo rõ vướng mắc và có ý kiến đề xuất cụ thể.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.