Open navigation

Công văn 5171/TCT-CS ngày 20/11/2023 Hóa đơn chứng từ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5171/TCT-CS

V/v hóa đơn, chứng từ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên.

Trả lời công văn số 3699/CTHYE-TTHT ngày 07/8/2023 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về hóa đơn, chứng từ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 3 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định về chứng từ kế toán;

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, trường hợp cơ sở kinh doanh xác định không phải hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và không thuộc các trường hợp nêu tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì không lập hóa đơn GTGT.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hưng Yên được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.