Open navigation

Công văn 7712/BYT-KCB ngày 30/11/2023 Đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh giấy báo tử lên bản giấy theo Đề án 06

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7712/BYT-KCB

V/v đôn đốc ghi đúng mã số liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử lên bản giấy theo Đề án 06

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

 

 

- Giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Trường đại học;
- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành (gọi chung là đơn vị).

Theo kiến nghị của người dân và báo cáo của một số địa phương, hiện nay một số cơ sở khám, chữa bệnh chưa cập nhật ghi Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy cấp cho công dân, dn đến mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử trên bản giấy khác với mã số Giấy chứng sinh, Giấy báo t đã liên thông trên Cng dịch vụ công Quốc gia. Do vậy khi người dân làm dịch vụ công trực tuyến không tra cứu được dữ liệu đã liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Tiếp theo Công văn số 6259/BYT-KCB ngày 2/10/2023 về cập nhật liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử, để thực hiện đúng hướng dẫn của Đ án 06, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

1. Thay thế hoặc bổ sung hướng dẫn ghi mã số Giấy chng sinh, mã số Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Đề án 06 tại Phụ lục theo hướng dẫn tại Công văn số 1165/BYT-KCB ngày 7/03/2023 (gửi nhắc lại kèm theo công văn này) khi cấp bản giấy.

2. Ghi đúng mã s Giấy chứng sinh, mã số Giấy báo tử (mã số liên thông) theo hướng dẫn của Đề án 06 lên bản giấy để người dân và cơ quan liên quan có thể tra cứu, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khai sinh, khai tử.

3. Căn cứ dữ liệu liên thông của các cơ sở khám, chữa bệnh trên cổng giám định BHYT do Bộ Y tế đã cấp tài khoản cho các Sở Y tế, đề nghị các đơn vị kiểm tra đôn đốc tính chính xác, tính đầy đủ, tính kịp thời và tính xác thực việc liên thông dữ liệu Giấy chứng sinh, Giấy báo tử của từng cơ sở khám, chữa bệnh.

Đề nghị các đơn vị tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện; báo cáo khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưng (để p/h);
- VPCP. Bộ CA, Tư pháp, BHXHVN (để p/h);
- T Công tác Đề án 06 (đ b/c);
- VPB, KH-TC, PC, BMTE, K2ĐT, TTTTYTQG (để th/h);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn ThuấnPHỤ LỤC 01:

HƯỚNG DẪN GHI MÃ SỐ GIẤY CHỨNG SINH, MÃ SỐ GIẤY BÁO TỬ ĐỂ CẤP BẢN GIẤY VÀ LIÊN THÔNG DỮ LIỆU PHỤC VỤ ĐỀ ÁN 06
(Ban hành kèm theo Công văn s 1165/BYT-KCB ngày 7/03/2023 về việc liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử lên công giám định BHYT đ phục vụ đ án 06)

1) Hướng dẫn ghi mã số Giấy chứng sinh

STT

Chỉ tiêu

Kiểu dữ liệu

Bắt buộc

Kích thước tối đa

Diễn giải

1

MA_GCS

Chuỗi

x

18

Mã s giấy chứng sinh được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GCS.ZZZZZ.YY

Trong đó

 XXXXX có độ dài 5 ký tự là số thứ tự tăng dần của số giấy chứng sinh đã cấp trong năm tại cơ sở khám chữa bệnh

 GCS: Là ký tự c định xác định với các loại giấy khác

 ZZZZZ: Mã số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 ký tự thể hiện bng số: 02 ký tự đầu; mã tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương theo Tổng Cục thống kê (Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an là 98); 03 ký tự tiếp theo: là thứ tự của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng bắt đầu từ s 001 và kết thúc bằng ZZZ

 YY: Độ dài 2 ký tự tương ứng với 2 ký tự cuối của năm cấp giấy Ví dụ: 00005.GCS.01924.22

Lưu ý: Mã số này phải được ghi trên bản giấy để người dân, và cơ quan liên quan tra cu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 

 

2) Hướng dẫn ghi mã số Giấy báo tử

STT

Chỉ tiêu

Bắt buộc

Kiểu d liệu

Ký tự ti đa

Diễn giải

1

MA_GBT

x

Chuỗi

18

Mã s giấy báo tử được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GBT.ZZZZZ.YY 

Trong đó:

- XXXXX có độ dài 5 ký tự là số thứ tự tăng dần của số giấy chứng sinh đã cấp trong năm tại cơ sở khám chữa bệnh

- GBT: Là ký tự cố định xác định với các loại giấy khác

- ZZZZZ: Mã số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 ký tự thể hiện bng số: 02 ký tự đầu; mã tnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 (Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an là 98); 03 ký tự tiếp theo: là thứ tự của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng bắt đầu từ s 001 và kết thúc bằng ZZZ.

- YY: Độ dài 2 ký tự tương ứng với 2 ký tự cuối của năm cấp giấy.

Ví dụ: 00004.GBT.01924.22 

Lưu ý: Mã số này phải được ghi trên bản giấy đ người dân, và cơ quan liên quan tra cứu thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.