Open navigation

Công văn 5043/TCHQ-TXNK ngày 28/09/2023 Xử lý tiền thuế hàng hóa bị tịch thu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5043/TCHQ-TXNK

V/v xử lý tiền thuế hàng hóa bị tịch thu

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1468/HQHNN-NV ngày 22/6/2023 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh phản ánh vướng mắc xử lý tiền thuế đối với hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu theo bản án của Tòa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý và sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 quy định: “Tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật bao gồm: ...b) Vật chứng vụ án, tài sản khác bị tịch thu theo quy định của pháp luật về hình sự, pháp luật về tố tụng hình sự” là tài sản được xác lập sở hữu toàn dân.

Căn cứ điểm l khoản 4 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế trong trường hợp: “Hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan bị kê biên để bán đấu giá theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thuộc đối tượng phải nộp thuế, cơ quan hải quan ấn định thuế để xác định số tiền thuế phải nộp và thông báo cho cơ quan, tổ chức thu tiền bán đấu giá để nộp thuế, trừ hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu để bán đấu giá thuộc sở hữu Nhà nước”

Hiện nay, không có văn bản pháp lý nào quy định trực tiếp sở hữu nhà nước thuộc hoặc là sở hữu toàn dân; không có quy định sở hữu Nhà nước và sở hữu toàn dân là một. Do đó, đối với hàng hóa nhập khẩu chưa hoàn thành thủ tục hải quan của Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội đã được Tòa án tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước, Cục Hải quan tỉnh Hà Nam Ninh thực hiện ấn định thuế theo quy định tại điểm 1 khoản 4 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý công sản (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCHQ);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
 Lê Như Quỳnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.