Open navigation

Công văn 1500/KH-BYT ngày 04/12/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/KH-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
 NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM NĂM 2024

Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 265/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền của người tiêu dùng;

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch 6022/KH-BCT ngày 31/8/2023 của Bộ Công thương về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày quyền của người dùng Việt Nam năm 2024.

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CHỦ ĐỀ

1. Mục đích, yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 nhằm tiếp tục kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức doanh nghiệp và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống - kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho đất nước.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được tổ chức đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung các hoạt động đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, đúng mục đích, yêu cầu của Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

2. Thời gian tổ chức thực hiện

- Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong năm 2024, trong đó tập trung vào thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như: Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, các mùa mua sắm hoặc các ngày cao điểm mua sắm trên thị trường.

- Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu từ mùa mua sắm cuối năm 2023 (tháng 11), được tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm 2024.

- Việc tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình tổ chức triển khai các hoạt động, cần kết hợp, lồng ghép với các hoạt động triển khai Nghị quyết số 82/NĐ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Chủ đề

Chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là: “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”.

II. NỘI DUNG

1. Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

- Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được triển khai từ ngày 15/11/2023 đến ngày 29/02/2024. Các cơ quan, các tổ chức và các đơn vị tổ chức các hoạt động hoặc lồng ghép các hoạt động chuyên môn các nội dung nhằm tăng cường quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

- Các hoạt động hướng tới Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được tổ chức thường xuyên liên tục, tạo nền tảng, cơ sở cho các hoạt động trong Tháng cao điểm (tháng 3) hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

- Tổ chức Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2 năm 2023 đúng quy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Quyết định số 2388/QĐ-BYT ngày 2/6/2023 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” năm 2023.

- Tăng cường tuyên truyền các nội dung hoạt động hưởng ứng như: tăng thời lượng tin, bài, phóng sự viết về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm tuyên truyền các văn bản quy định theo lĩnh vực quản lý; các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phản ánh ý kiến người tiêu dùng, nêu gương cơ quan, doanh nghiệp làm tốt.

2. Các hoạt động trong Tháng cao điểm (tháng 3) hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

- Đăng tải các tin, bài và thực hiện các hoạt động tuyên truyền khác trên các phương tiện thông tin, đại chúng, trên các trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội do Bộ Y tế quản lý.

- Tăng cường tuyên truyền các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng nhiệm vụ, quản lý nhà nước của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cụ thể:

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, quảng cáo thực phẩm sai sự thật, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác.

+ Tổ chức, chỉ đạo các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu. Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

- Căn cứ Kế hoạch và chủ đề do Bộ Công Thương phát động, các đơn vị chủ động thực hiện hoặc tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, phù hợp của đơn vị.

3. Các hoạt động tiếp nối Tháng cao điểm và hoạt động tổng kết

- Kết thúc tháng cao điểm, trong tháng 4, tháng 5 năm 2024, các đơn vị, doanh nghiệp và người tiêu dùng cần phát huy những kết quả đạt được trong tháng cao điểm (tháng 3), tiếp tục quan tâm, tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tại đơn vị và trong phạm vi lĩnh vực hoạt động của mình. Ngoài ra, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có thể xây dựng và thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng theo định kỳ hằng tháng, hằng quý tập trung vào nhóm người tiêu dùng.

- Thực hiện tổng kết, đánh giá về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được triển khai tại đơn vị trong lĩnh vực phạm vi hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình. Tham khảo, nhân rộng các hoạt động, mô hình thực hiện tốt và hiệu quả. Kịp thời biểu dương, động viên đối với các đơn vị, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 từ nguồn ngân sách nhà nước, và các nguồn hợp pháp khác.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo Bộ Y tế để báo cáo Bộ Công thương trước ngày 30 tháng 6 năm 2024.

- Chủ trì, phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương; các cơ quan báo chí triển khai công tác tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.

2. Cục An toàn thực phẩm

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm như: sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, sử dụng chất cấm, chất ngoài danh mục, lợi dụng mạng xã hội, bán hàng online để quảng cáo sai sự thật, lừa dối người tiêu dùng v.v....

- Tiếp tục công tác truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời cảnh báo thực phẩm không bảo đảm an toàn, công khai cơ sở vi phạm để người dân biết, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Cục Quản lý Dược

- Tổ chức Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2, năm 2023 đúng quy định hiện hành.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Quyết định số 2388/QĐ-BYT ngày 2/6/2023 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” năm 2023.

- Tăng cường tổ chức, chỉ đạo các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

4. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Tăng cường các hoạt động kiểm tra giám sát các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu.

5. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ Y tế bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động theo quy định.

6. Báo Sức khỏe và Đời sống, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

- Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền về hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

- Tăng cường thời lượng tin, bài, phóng sự viết về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm tuyên truyền các văn bản quy định theo lĩnh vực quản lý; các quy định về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tuyên truyền, phổ biến các chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phản ánh ý kiến người tiêu dùng, nêu gương cơ quan, doanh nghiệp làm tốt.

7. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan và đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và thực hiện công tác bảo vệ người tiêu dùng trong phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chỉ đạo đơn vị, phối hợp tổ chức viết bài, đăng tin, đăng tải văn bản tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Website của đơn vị.

- Các đơn vị thực hiện các hoạt động tổng kết, đánh giá về các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2024; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (qua Văn phòng Bộ Y tế email: vpb9@moh.gov.vn, trước ngày 10/6/2024) để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Bộ Công thương (để ph/h);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
 - Lưu VT, VPB9.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Đỗ Xuân Tuyên

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.