Open navigation

Công văn 3323/BYT-CNTT ngày 31/05/2023 Đôn đốc triển khai Nghị quyết 157-NQ_BCSĐ về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025 định hướng đến năm 2030

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3323/BYT-CNTT

V/v đôn đốc triển khai Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 (sau đây xin gọi chung là các đơn vị)

Thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự Đảng Bộ Y tế về Chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch hành động). Để Nghị quyết được triển khai hiệu quả, Bộ Y tế trân trọng đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trong ngành y tế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt và hướng dẫn nội dung Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ và kế hoạch chuyển đổi số trong hoạt động sinh hoạt thường kỳ, chỉ đạo tổ chức thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động tại cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước ngày 01/7/2023.

2. Xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 157-NQ/BCSĐ của đơn vị, bảo đảm thực hiện các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng năm 2030 về chuyển đổi số y tế, hoàn thành trước 01/7/2023.

3. Các đơn vị ưu tiên tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động. Đồng thời phối hợp với cấp ủy Đảng cùng cấp có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo định hướng của Bộ Y tế, bao gồm các Nền tảng số y tế quy định tại Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28/10/2022.

4. Yêu cầu các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, áp dụng thống nhất Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế phiên bản 2.1 ban hành theo Quyết định số 1928/QĐ-BYT ngày 21/4/2023 khi triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Y tế; các ứng dụng chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành, ra quyết định, tra cứu thông tin do Bộ Y tế thực hiện; các ứng dụng nội bộ triển khai tại cơ quan Bộ Y tế; cơ sở hạ tầng thông tin triển khai tại cơ quan Bộ Y tế; trong việc kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các Sở Y tế, các đơn vị y tế tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị ngoài ngành y tế với Bộ Y tế.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số y tế định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm chậm nhất vào ngày mùng 10 tháng tiếp theo sau kỳ báo cáo; các báo cáo đột xuất khác theo đúng quy định, đồng thời gửi về Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trong ngành y tế quan tâm, phối hợp thực hiện, trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Cục Công nghệ thông tin (Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia) để được hỗ trợ./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg CP Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.