Open navigation

Công văn 9482/VPCP-KSTT ngày 04/12/2023 Kết quả tái cấu trúc quy trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9482/VPCP-KSTT

V/v kết quả tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
 - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó đã hoàn thành, cung cấp 36 nhóm dịch vụ công trực tuyến thiết yếu[1]; đồng thời, trong tháng 11 năm 2023 (tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2023), đã tiếp nhận, giải quyết 1.285.408 hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn 17 nhóm thủ tục hành chính chưa hoàn thành tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; số lượng hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý là 445.602 hồ sơ (chiếm 34,6%),…

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao[2], Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Phụ lục I kèm theo) theo đúng tiến độ, chất lượng đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ Cổng Dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý (Phụ lục II kèm theo); chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm muộn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát lại các lỗi kỹ thuật trong quá trình tích hợp, đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm đồng bộ đầy đủ 100% hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định, giúp đánh giá chính xác kết quả thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại bộ, ngành, địa phương.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Đồng chí./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
 - VPCP: BTCN

- Vụ TH, TTĐTCP;
 - Lưu: VT, KSTT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 


[1] Theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

[2] Tại mục 6 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.