Open navigation

Công văn 1142/TCT-CS ngày 05/04/2023 Hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số1142/TCT-CS

V/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
(Đ/c: 288 Bis, Nguyn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, 
Thành phố Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 814/DHG-AC của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang về hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung hóa đơn, chứng từ:

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

...

5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

a) ..

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: Phường” thành P”; Quận” thành QThành phố thành TPViệt Nam” thành VN hoặc Cổ phn” là CP”, Trách nhiệm Hữu hạn” thành TNHHkhu công nghiệp” thành KCNsản xuất thành SX”, Chi nhánh” thành CN”... nhưng phải đảm bảo đầy đủ s nhà, tên đường ph, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.”

Trường hợp Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có địa chỉ trên giấy phép đăng ký kinh doanh là “288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam”, địa chỉ Công ty trên hóa đơn là “288 Bis, Nguyễn Văn Cừ - Phường An Hòa - Quận Ninh Kiều - Cần Thơ” nhưng vẫn xác định được đúng địa chỉ Công ty và các nội dung khác trên hóa đơn đu đúng với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giy chứng nhận đăng ký thuế thì hóa đơn vẫn được chấp nhận để kê khai thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế TP. Cần Thơ;
- Vụ PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.