Open navigation

Công văn 5376/TCT-CS ngày 01/12/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5376/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Giao nhận Toàn cầu DHL;
(đ/c: Tầng 11, Tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/2023 ngày 1/11/2023 của Công ty Cổ phần Giao nhận Toàn cầu DHL về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn;

Căn cứ điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn;

Về việc lập hóa đơn đối với dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 13841/CTTPHCM-TTHT ngày 01/11/2022 trả lời Công ty Cổ phần Giao nhận Toàn cầu DHL, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1149/TCT-CS ngày 5/4/2023 trả lời Công ty Cổ phần Giao nhận Toàn cầu DHL.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty Cổ phn Giao nhận Toàn cầu DHL được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC - TCT;
 - Website TCT
;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.