Open navigation

Công văn 9249/VPCP-QHQT ngày 24/11/2023 Triển khai Bản ghi nhớ về thương mại gạo bền vững Việt Nam - Mông Cổ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 9249/VPCP-QHQT

V/v triển khai Bản ghi nhớ về thương mại gạo bền vững Việt Nam – Mông Cổ

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản 8041/BCT-AP ngày 13 tháng 11 năm 2023 về kết quả ký kết Bản ghi nhớ về thương mại gạo bền vững Việt Nam – Mông Cổ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và phía Mông Cổ triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ đã ký về thương mại gạo bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Vụ TH;
 - Lưu: VT, QHQT(2). ph

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Xuân Thành

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.