Open navigation

Công văn 27643/SLĐTBXH-LĐ ngày 04/12/2023 Báo cáo tình hình lao động tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27643/SLĐTBXH-LĐ 

V/v báo cáo tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết năm 2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp Tết năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, với nội dung sau:

1. Doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở căn cứ hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo quy định của pháp luật lao động trước ngày 22/12/2023 và thông báo cho người lao động biết, cụ thể:

a) Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày để người lao động biết rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng.

Doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại điểm b, khoản 1 và khoản 3 Điều 112 Bộ luật Lao động. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ hằng năm thì phải trao đổi, thỏa thuận với người lao động và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

b) Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong dịp Tết thì thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

c) Tăng cường tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể để thực hiện các chế độ và phúc lợi đối với người lao động.

2. Doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2023 và kế hoạch tiền thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024:

Đ tổng hợp nhanh tình hình trả lương, trả thưởng vào dịp cuối năm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị doanh nghiệp báo cáo đầy đủ các thông tin về tiền lương, tiền thưởng (theo mẫu Phiếu khảo sát đính kèm Công văn này) và gửi về trước ngày 22/12/2023, cụ thể:

2.1. Về cách thức lấy mẫu Phiếu:

Doanh nghiệp thực hiện theo một trong các cách thức sau:

(1) Doanh nghiệp quét mã QR code để truy cập đường link tải các tập tin.

(2) Hoặc doanh nghiệp có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đường dẫn: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn à Lao động - Tiền lương - BHXH.

2.2. Về cách thức gửi Phiếu

Sau khi hoàn thiện Phiếu khảo sát về tình hình lao động, tiền lương năm 2023 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết nguyên Đán năm 2024 doanh nghiệp gửi phiếu về Sở bằng một trong các cách thức sau:

a) Đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài:

(1) Doanh nghiệp gửi báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (dạng tập tin *.pdf) về hộp thư điện tử: vahuy.sldtbxh@tphcm.gov.vn

(2) Hoặc Doanh nghiệp gửi phiếu về Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), địa chỉ: số 159 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

 nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên gửi báo cáo qua hộp thư điện tử theo cách thức số (1) ở trên).

b) Đối với các doanh nghiệp đóng trong các Khu chế xuất, Khu công nghiệp: gửi báo cáo theo hướng dẫn của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, điện thoại 38.232.575 - 38.290.405.

c) Đối với các doanh nghiệp đóng trong Khu công nghệ cao: gửi báo cáo theo hướng dẫn của Ban Quản lý Khu công nghệ cao, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, điện thoại 37.360.293.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp sớm có kế hoạch và công bố mức thưởng Tết năm 2024 cho người lao động biết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp phản ánh ngay về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) số 159 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 (điện thoại số 028.38.295.900 (241); 0918.906.209 - Ông Nguyễn Bảo Cường - Trưởng phòng; 0941.57.66.88 - Bà Lê Thị Hiển - Chuyên viên) hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện để được hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ LĐTB&XH
 (để báo cáo);
 - Thường trực Thành Ủy 
(để báo cáo);
- Ban Dân vận Thành (để báo cáo);
 - Thường trực HĐND TP
 (để báo cáo);
- Thường trực UBND TP (để báo cáo);
- Liên đoàn Lao động Thành phố (để phối hợp);
 - Ban QL các KCX-CN; Ban QL Khu CNC
 (để phối hợp);
- Liên đoàn TM&CN Việt Nam - CN TPHCM (để phối hợp);
- UBND Tp Thủ Đức, quận, huyện (để phối hợp);
- Phòng LĐTBXH Tp Thủ Đức, quận, huyện (để phối hợp);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
 - Lưu: VT, P.LĐTLBHXH (Hn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Huỳnh Lê Như TrangBÁO CÁO TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THƯỞNG TẾT DƯƠNG LỊCH, TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2024

(Báo cáo trước ngày 22/12/2023)

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................... 

- Mã số thuế: ................................................................................................................... 

- Địa chỉ: .......................................................................................................................... 

- Điện thoại: .................................................................................................................... 

- Email: ............................................................................................................................ 

- Tổng số lao động hiện nay: ........................................................................................ 

2. Tình hình tiền lương và kế hoạch thưởng Tết:

1

Tiền lương (bao gồm tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác):

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2023

1.1

Tiền lương bình quân (1) 

1.000đ/người /tháng

………..

Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng (2)

người

………..

1.2

Tiền lương cao nhất

1.000đ/tháng

………..

1.3

Tiền lương thấp nhất tại DN (trả cho người làm đủ ngày công trong tháng)

1.000đ/tháng

………..

Tổng số lao động nhận tiền lương thấp nhất

người

………..

2

Tiền thưởng dịp Tết Dương lịch

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2024

2.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Dương lịch

người

………..

2.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………..

2.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động nhận tiền thưởng thấp nhất

người

………..

3

Tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán

Đơn vị tính

Kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2024

3.1

Tiền thưởng bình quân (3)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động được xét thưởng Tết Nguyên đán

người

………..

3.2

Tiền thưởng cao nhất

1.000đ/người

………..

3.3

Tiền thưởng thấp nhất (mức thưởng cho người làm đủ 12 tháng trong năm)

1.000đ/người

………..

Tổng số lao động nhận tiền thưởng thấp nhất

người

………..

3. Loại hình doanh nghiệp (chọn 1 phương án):

 Công ty TNHH 1 thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ □

 Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước □

 Doanh nghiệp dân doanh □ (gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn của nhà nước, công ty cổ phần không có vốn góp chi phối của nhà nước)

 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) □

4. Ngành sản xuất, kinh doanh chính (ghi nhận theo ngành nghề có doanh thu chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng doanh thu): Doanh nghiệp khoanh tròn vào 1 trong những nghề sau và diễn giải cụ thể:

(1) Cơ khí. (2) Chế biến lương thực, thực phẩm. (3) Hóa chất - nhựa - cao su. (4) Điện tử - công nghệ thông tin. (5) Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm. (6) Thương mại. (7) Du lịch. (8) Vận tải, cảng và kho bãi. (9) Bưu chính, viễn thông, thông tin và truyền thông. (10) Kinh doanh tài sản bất động sản. (11) Tư vấn. (12) Khoa học công nghệ, y tế. (13) Giáo dục và đào tạo. (14) Ngành khác.

(15) Ngành nông nghiệp: (a) Trồng rau, hoa, cây kiểng. (b) Chăn nuôi bò sữa (con giống, sữa) và heo (con giống, thịt). (c) Nuôi tôm nước lợ (cá cảnh), ...

Ngành nghề cụ thể: ....................................................................................................... 

5. Doanh nghiệp có gặp khó khăn trong việc trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 hay không?

                □ Có                           □ Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp cho biết rõ nguyên nhân: ............................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

Doanh nghiệp nêu cụ thể các giải pháp khắc phục khó khăn: ................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

6. Dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024: ………. ngày.

7. Các hình thức hỗ trợ khác đối với người lao động vào dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2024 (ví dụ quà Tết, hỗ trợ tàu, xe…):

               □ Có                           □ Không

Nếu chọn có, doanh nghiệp vui lòng ghi nhận cụ thể hình thức hỗ trợ: ................ 

............................................................................................................................................... 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…….tháng…….năm……..

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc doanh nghiệp (hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

____________________

Ghi chú:

(1) Tiền lương bình quân: bằng tổng quỹ tiền lương cả năm (gồm tiền lương, tiền công, tiền thưởng từ quỹ lương và các khoản phụ cấp lương, khoản bổ sung được hạch toán vào giá thành sản phẩm hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh) chia cho tổng số lao động thực tế bình quân sử dụng trong tháng, sau đó chia cho 12.

(2) Tổng số lao động thực tế sử dụng bình quân trong tháng: được tính bằng tổng số lao động của 12 tháng cộng dồn chia cho 12.

(3) Tiền thưởng bình quân: bằng quỹ tiền thưởng (đối với thưởng Tết Dương lịch là tổng tiền thưởng Tết Dương lịch, đối với Tết Nguyên đán là tổng tiền thưởng Tết Nguyên đán) chia cho tổng số lao động được xét thưởng.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.