Open navigation

Công văn 1166/TCT-CS ngày 05/04/2023 Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/TCT-CS

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies
(Địa chỉ: Tầng 14, Ngôi Nhà Đức, 33 Lê Dun, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08/2022/BGSV ngày 24/11/2022 của Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies và chi nhánh Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies tại Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 32114/CTHN-TTHT ngày 07/07/2022, Cục Thuế Hà Nội có hướng dẫn: “Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdi.gov.vn hoặc liên hệ với Thanh tra - Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết”.

Do đó, đề nghị Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies và chi nhánh Công ty tại Hà Nội cung cấp hồ sơ, tài liệu cụ thể liên quan đến vướng mắc, liên hệ làm việc trực tiếp với Cục Thuế TP Hà Nội để đưc hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Bosch Global Software Technologies và chi nhánh Công ty tại Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
 - Lưu: VT, CS. (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.