Open navigation

Công văn 2739/TCT-CS ngày 04/07/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2739/TCT-CS 

V/v chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2023 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6265/CTDON-TTKT5 ngày 10/5/2023 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015), Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai tại công văn số 6265/CTDON-TTKT5 ngày 10/5/2023. Theo đó, thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại được tính theo từng kỳ tính thuế. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng, giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng làm căn cứ xác định thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại là giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh. Nếu giá trị tài sản cố định đầu tư mở rộng giảm qua các năm thì doanh nghiệp phải giảm trừ phần giá trị này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr. Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Các Vụ; KK, PC - TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.