Open navigation

Công văn 943/TB-TCT ngày 21/11/2023 Kết luận của Lãnh đạo Tổng cục Thuế tại cuộc họp về công tác chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân đồng bộ dữ liệu thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 943/TB-TCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THUẾ
TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN HÓA DỮ LIỆU
MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN, ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VỀ THUẾ
ĐỐI VỚI CSDL QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ VÀ LÀM SẠCH, THỐNG NHẤT
 SỬ DỤNG MÃ SỐ ĐỊNH DANH CÔNG DÂN LÀ MÃ SỐ THUẾ

Ngày 15/11/2023, đồng chí Mai Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với CSDL quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Vụ: DNNCN, KK&KTT, CNTT, PC; và đại diện lãnh đạo Cục Thuế, các Phòng thuộc Cục Thuế: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, Bắc Ninh, Long An, Hải Dương, Nghệ An, Quảng Ninh. Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của các Cục Thuế về kết quả triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của Cục Thuế TP Hà Nội và ý kiến trao đổi của các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn đã chỉ đạo như sau:

Tổng cục Thuế ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các Cục Thuế trong việc triển khai thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Một số Cục Thuế có số lượng lớn mã số thuế phải triển khai rà soát, chuẩn hóa đã thực hiện tốt như: Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An...Tuy nhiên, tính đến ngày 15/11/2023, kết quả công tác triển khai rà soát, chuẩn hóa MST cá nhân với tỷ lệ số lượng MST cá nhân có thông tin khớp đúng với CSDLQGDC của Bộ Công an còn thấp.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân, đồng bộ dữ liệu về thuế đối với CSDL quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện:

1. Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xác định việc triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu MST cá nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Chính Phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế chỉ đạo để hoàn thiện việc đồng bộ dữ liệu về thuế với CSDL quốc gia về dân cư và làm sạch, thống nhất sử dụng mã số định danh công dân là mã số thuế như Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã quy định;

- Tham mưu, đề xuất UBND các tỉnh, thành phố, Ban chỉ đạo triển khai Đề án 06 tại địa phương chỉ đạo các Sở ngành, cơ quan Công an, Chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân;

- Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phân công đến từng Lãnh đạo bộ phận phụ trách, từng công chức chịu trách nhiệm triển khai: xác định rõ lộ trình, xây dựng kế hoạch, phương thức triển khai đối với từng nhóm đối tượng phải thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Thực hiện kiểm đếm, đánh giá tiến độ, kết quả triển khai hàng tuần; phấn đấu từ nay đến 31/12/2023 hoàn thành kết quả ở mức cao nhất.

2. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cá nhân

- Đầu mối phối hợp với các Vụ KK, PC, CNTT khẩn trương hoàn thiện tài liệu hướng dẫn cơ quan thuế triển khai việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin, cách thức thực hiện hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc của các Cục Thuế trong thời gian qua. (Tài liệu gửi cho Cục Thuế các tỉnh, thành phố trước ngày 25/11/2023)

- Kiểm đếm, tổng hợp, gửi tiến độ thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc của các Cục Thuế , báo cáo Lãnh đạo Tổng cục định kỳ trước 16h00 thứ Sáu hàng tuần đến hết ngày 31/12/2023.

- Tổ chức triển khai đánh giá kết quả thực hiện, hướng dẫn các Cục Thuế các tỉnh, thành phố có số lượng mã số thuế cá nhân cần rà soát, chuẩn hóa lớn như: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Ninh... triển khai sớm việc rà soát, chuẩn hóa MST cá nhân, phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Trường hợp cần thiết, tổ chức triển khai hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại địa phương.

3. Vụ Kê khai và kế toán thuế

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo, đề xuất trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư 105/2020/TT-BTC về đăng ký thuế đảm bảo các nội dung hướng dẫn sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế theo hướng đơn giản, không tăng thủ tục hành chính cho NNT và cơ quan thuế.

4. Cục Công nghệ thông tin

Nâng cấp, bổ sung các chức năng trong ứng dụng hỗ trợ tối đa các Cục Thuế trong việc chủ động rà soát, chuẩn hóa, kiểm đếm tiến độ thực hiện và tra cứu thông tin. (Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023)

5. Vụ Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng mã số định danh làm mã số thuế, hướng dẫn NNT các phương thức kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế tỉnh, thành phố và các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế biết và triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TCTr Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Tổng cục Trưởng (để báo cáo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT: DNNCN, KK, CNTT, TTHT;
 - Lưu: VT, VP (TKTH).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đoàn Xuân Toản

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.