Open navigation

Công văn 9891/VPCP-KTTH ngày 19/12/2023 Tăng cường thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9891/VPCP-KTTH

V/v tăng cường thực hiện quy định về hóa đơn điện tử từng lần đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tiếp theo Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 và Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023, Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2023; tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân; Trợ lý TTgCP;
 - Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.