Open navigation

Công văn 10653/BKHĐT-KTĐN ngày 18/12/2023 Dự thảo báo cáo Khóa họp lần thứ 8 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao và Hợp tác

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10653/BKHĐT-KTĐN

V/v Dự thảo báo cáo Khoá họp lần thứ 8 UBHH về hợp tác kinh tế giữa Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia (góp ý lần 2)

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Trả lời văn bản số 7780/BCT-AM ngày 06/11/2023 của Quý Bộ về dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả Khoá họp lần thứ 8 UBHH về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Đối với Phần I, Mục 10 về Hợp tác phát triển, dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ có nêu: “...Hai bên nhắc lại tầm quan trọng của Dự án ODA Xây dựng hệ thống theo dõi, giám sát vận hành các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng-Thái Bình. Hai bên cam kết nhanh chóng kết thúc đàm phán và ký Bản ghi nhớ về nhượng quyền khoản vay ưu đãi để tài trợ dự án...”. Đề nghị bỏ từ nhượng quyền do không có khái niệm này trong các dự án vay ODA.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có đại diện tham gia tại Khoá họp, đề nghị báo cáo các nội dung như đã thảo luận và thống nhất tại phiên họp.

Đề nghị Quý Bộ tổng hợp./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Quốc Phương (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTĐN.(H2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 Bùi Anh Tuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.