Open navigation

Công văn 5823/TCT-CS ngày 20/12/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5823/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam
(Địa chỉ: Số 18, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trả lời công văn số 01/09/2023/FVSC-TCT ngày 01/92023 của Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 quy định:

“Điều 7. Trình tự khiếu nại

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính”.

- Tại khoản 10 Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

“Điều 16. Quyền của người nộp thuế

10. Khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

- Tại khoản 7 Điều 18, điểm d, điểm đ Khoản 1 Điều 112 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

“Điều 18. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền

“Điều 112. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

d) Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền kết luận, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế;

đ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. ”

Trường hợp vướng mắc của Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam đã được Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kiểm tra thuế từ năm 2018 đến năm 2020 và Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 2279/QĐ-XPHC ngày 18/8/2023 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam. Tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định này có nêu: “Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật”.

Do đó, trường hợp Công ty chưa thống nhất với Quyết định xử phạt hành chính của Cục Thuế thì Công ty thực hiện thủ tục khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan thuế thực hiện giải quyết kiến nghị/khiếu nại của Công ty theo Luật Khiếu nại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Furniweb Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.