Open navigation

Công văn 5865/TCT-HTQT ngày 22/12/2023 Áp dụng Hiệp định đối với giao dịch chuyển nhượng vốn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5865/TCT-HTQT

V/v áp dụng Hiệp định đối với giao dịch chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 43460/CTHN-TTKT1 ngày 23/6/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về vướng mắc trong việc miễn thuế theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore đối với hồ sơ chuyển nhượng vốn của Heineken Asia Pacific Pte. Ltd tại Công ty TNHH Bia và Nước giải khát quốc tế.

Điều VII, Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore quy định:

“ Đối với Điều 13 (Thu nhập từ chuyn nhượng tài sản) của Hiệp định:

Khoản 4 sẽ được xóa bỏ và được thay thế như sau:

1. Thu nhập do một đối tượng cư trú của một nước ký kết thu được từ việc chuyn nhượng các cổ phần, không phải các cổ phần của công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán được công nhận của một hoặc hai nước ký kết, phát sinh từ trên 50% giá trị trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản nm tại nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại nước ký kết kia.

Trường hợp Công ty Heineken Asia Pacific Pte chuyn nhượng c phần tại Công ty TNHH Bia và Nước giải khát Quốc tế thì thu nhập phát sinh từ hoạt động chuyn nhượng những cổ phần đó được áp dụng quy định của Hiệp định thuế. Đối với các giao dịch chuyn nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp khác nhau, thì giá chuyển nhượng, thu nhập và nghĩa vụ thuế tương ứng phải được xác định đối với từng hoạt động chuyển nhượng cổ phần tại từng doanh nghiệp. Do đó, đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ thực tế và giải trình của Công ty để xem xét, xử lý hồ sơ kê khai nộp thuế và hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Các đơn vị: CS, PC, TTKT;
- Website TCT
- Lưu: VT, HTQT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.