Open navigation

Công văn 6735/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2023 Thực hiện Nghị định 94_2023_NĐ-CP

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6735/TCHQ-TXNK

V/v thực hiện Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 28/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 trong thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Để triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT):

a) Việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.

b) Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.

2. Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS:

Chọn mã VB215 tại ô chỉ tiêu thông tin “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai điện tử nhập khẩu đăng ký kể từ 0h00’ ngày 01/01/2024 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 nêu trên.

Mã VB215 không áp dụng cho các trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% và 10% theo quy định tại Luật thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- TT Nguyễn Đức Chi (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Các đồng chí PTCT (để chỉ đạo);
- Các Vụ/Cục thuộc cơ quan TCHQ;
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.