Open navigation

Công văn 1319/TCT-CS ngày 14/04/2023 Hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1319/TCT-CS

V/v hóa đơn điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4064/CTBNI-TTHT ngày 09/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về thời điểm lập hóa đơn;

Căn cứ điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/101/2020 của Chính phủ quy định về nội dung của hóa đơn

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế của đơn vị để hướng dẫn cụ thể.

Về kiến nghị của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp nghiên cứu xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.