Open navigation

Công văn 4208/TCT-CS ngày 22/09/2023 Cung cấp bổ sung hồ sơ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4208/TCT-CS

V/v cung cấp, bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 62670/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung trình bày tại công văn số 62670/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử chưa cung cấp cụ thể vướng mắc của các doanh nghiệp nào, công văn của các doanh nghiệp gửi kèm theo và chưa đề xuất hướng xử lý của Cục Thuế. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội báo cáo cụ thể và gửi kèm các hồ sơ, tài liệu liên quan để Tổng cục Thuế có cơ sở trả lời theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hà Nội được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để b
/c);
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.