Open navigation

Công văn 5891/TCT-CS ngày 25/12/2023 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5891/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023 

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam
(Địa chỉ: Đường D3 Khu D, KCN Phố Nối A, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm,
  tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1156/2023/VB-NTF.VN ngày 25/9/2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam về việc đề nghị phúc đáp Công văn 06 và 21/2023/VB-NTF.VN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 5136/CTHYE-HKDCN ngày 27/10/2023 trả lời Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood Việt Nam được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.