Open navigation

Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 05/01/2024 Ký Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ HAI
SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THÀNH LẬP KHU VỰC
 THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - ÔT-X TRÂY-LIA - NIU DI-LÂN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8297/TTr-BCT ngày 23 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua văn kiện Nghị định thư thứ hai sửa đổi Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Ốt-x trây-lia - Niu Di-lân.

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký văn kiện trên theo hình thức luân phiên. Bộ Công Thương thực hiện thủ tục phê duyệt văn kiện sau khi ký theo quy định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, TP, TC, NNPTNT, KHĐT, TTTT, KHCN;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- VPCP: các PCN: Đỗ Ngọc Huỳnh; Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: KGVX, KTTH, PL, TH;
 - Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu Quang

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.