Open navigation

Quyết định 1979/QĐ-BCT ngày 02/08/2023 Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thuộc Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1979/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI
 BIÊN GIỚI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thuộc “Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp chi sự nghiệp kinh tế năm 2024.

Điều 3. Giao Vụ Thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 thuộc “Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Thị trường trong nước, Kế hoạch và Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




 Đỗ Thắng Hải



PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI
 BIÊN GIỚI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1979/QĐ-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2023)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Tên công việc

Tên đơn vị chủ trì

Kinh phí

1

Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam

Bộ Công Thương

550

2

Rà soát, xây dựng danh mục hạ tầng thương mại biên giới ưu tiên đầu tư, nâng cấp cải tạo các tỉnh biên giới Việt Nam giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia

Bộ Công Thương

550

3

Kết nối và phát triển hạ tầng thương mại biên giới với các nước có chung đường biên giới và các nước khác trong khu vực

Bộ Công Thương

3.000

4

Triển khai kế hoạch, chương trình hợp tác (Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới) với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia nhằm thúc đẩy phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới

Bộ Công Thương

2.000

5

Phát triển đội ngũ thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh trong các loại hình hạ tầng thương mại biên giới

Bộ Công Thương

600

6

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phát triển và quản lý hạ tầng thương mại biên giới

Bộ Công Thương

600

7

Tuyên truyền, quảng bá về phát triển hạ tầng thương mại biên giới biên giới Việt Nam giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia

Bộ Công Thương

1.000

8

Tổ chức Hội nghị/Hội thảo/Diễn đàn, tọa đàm thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại biên giới

Bộ Công Thương

1.000

9

Các nhiệm vụ phục vụ hoạt động thực hiện Chương trình: Đi công tác, khảo sát, kiểm tra, hướng dẫn...

Bộ Công Thương

600

TỔNG CỘNG

9.900

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.