Open navigation

Nghị quyết 03/NQ-CP ngày 05/01/2024 Ký Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Việt Nam - Lào

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ KẾT NỐI
HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI GIỮA
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 8961/TTr-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2023,

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các đồng chí Thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Điều 2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Lào.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí TVCP;
- Các Bộ: TP, NG, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Đỗ Ngọc Huỳnh,
Nguyễn Xuân Thành;
- Các Vụ: PL, KTTH, CN, NC, TH;
 - Lưu: VT, QHQT (2) HC.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.