Open navigation

Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 05/01/2024 Ký Quyết định sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

 NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN THƯƠNG MẠI
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH THƯ SỐ 1 VỀ QUY ĐỊNH HÀNG HÓA
CÓ XUẤT XỨ VÀ PHƯƠNG THỨC HỢP TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
GIỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại văn bản số 8341/TTr-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Quyết định của Ủy ban Thương mại về việc sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và áp dụng trực tiếp Quyết định này cho đến khi Thông tư sửa đổi Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA được ban hành và có hiệu lực theo đề xuất của Bộ Công Thương tại văn bản số 8341/TTr-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2023.

Điều 2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định của Ủy ban Thương mại về việc sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định EVFTA.

Điều 3. Bộ Công Thương rà soát kỹ, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và các nội dung sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định EVFTA.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn tất thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 5. Bộ Công Thương xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA để thực thi Quyết định của Ủy ban Thương mại về việc sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định EVFTA.

Điều 6. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định của Ủy ban Thương mại về việc sửa đổi Nghị định thư số 1 về Quy định hàng hóa có xuất xứ và phương thức hợp tác quản lý hành chính trong Hiệp định EVFTA theo quy định tại Điều 76, Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Các Vụ: KTTH, PL, TH;
 - Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Trần Lưu Quang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.